Budúci rok v máji nastanú zmeny v ochrane osobných údajov, nakoľko nadobudne účinnosť nové európske nariadenie na ochranu osobných údajov. Aké nové povinnosti budú mať prevádzkovatelia e-shopov po tomto termíne?

Čo všetko sa zmení?

Ochrana osobných údajov bude mať širšie uplatnenie

Pojmy ako bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov alebo daň z príjmu fyzických a právnických osôb, sú pre väčšinu z nás príliš zložité. Avšak do istej miery sa nás všetkých tykajú, predovšetkým ochrana našich osobných záujmov je v každého osobnom záujme.

V súčasnosti má každý členský štát Európskej únie svoj vlastný zákon na ochranu osobných údajov. V dohľadnej dobe sa to však zmení, už od mája 2018 sa totiž táto problematika zjednotí a snáď aj zjednoduší.

Podľa nových pravidiel bude musieť so spracovaním osobných údajov zákazník súhlasiť, pričom bude nevyhnutné, aby bol jasne stanovený účel spracovania osobných údajov. Najmä v prípadoch, ak sa osobné údaje spracúvajú aj na iné účely, než len pre plnenie uzavretej zmluvy, žiadosť o súhlas musí byť predložená zákazníkovi v zrozumiteľnej, ľahko dostupnej forme a táto žiadosť musí byť formulovaná jasne a jednoducho.

Rovnako tak i odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché, ako bolo jeho poskytnutie.

Súhlas so spracovaním údajov môže udeliť iba osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 16 rokov. U mladších detí je požadovaný súhlas zákonného zástupcu.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa od roku 2018

Prevádzkovateľ bude aj naďalej povinný informovať zákazníka o spracovaní osobných údajov rovnako, ako tomu bolo doposiaľ. Prevádzkovateľ musí však okrem toho informovať zákazníka aj o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, či je zákazník povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia osobných údajov. Všetky informácie musí prevádzkovateľ poskytnúť zákazníkovi jednoduchou formou, akékoľvek spôsoby zavádzania sú vylúčené. Daná informácia môže byť doplnená aj o štandardizované ikony, aby bola informácia o spracovaní osobných údajov pre zákazníkov čo najzrozumiteľnejšia.

Snáď tieto nové, čoskoro platné úpravy v ochrane osobných údajov spotrebiteľa prinesú pozitívne zmeny a nastane tak vítaná optimalizácia, tentokrát však nie daní, ale informácií.