Ktorý človek nemal ťažké začiatky v podnikaní? Ide o veľké množstvo práce, ktoré si vyžaduje konštantnú pozornosť. Istota tu navyše prakticky neexistuje. Vedeli ste však, že máte nárok na získanie príspevku na podnikanie, pokiaľ ste živnostník? V tomto článku rozoberieme, kto má nárok na získanie, ako ho môže získať a v akej výške.

Kto má nárok na príspevok na podnikanie

Príspevok na podnikanie môže získať osoba, ktorá je:

považovaná za uchádzača o zamestnanie,

 1. bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace,
 2. bude vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, alebo živnostníka nepretržite bez prerušenia po dobu minimálne 3 rokov.

Inými slovami, nárok máte vtedy, pokiaľ ste nezamestnaný minimálne 3 mesiace a chystáte sa podnikať bez prerušenia aspoň 3 roky.

Ako môžete získať príspevok na podnikanie

Príspevok sa získa vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Návšteva úradu práce, oddelenia sprostredkovateľských služieb,
 2. Podanie žiadosti spolu s potrebnými prílohami, ktorými sú:
 • čestné vyhlásenie o tom, či žiadateľ v minulosti podnikal, ktoré nemôže byť staršie ako 1 mesiac,
 • čestné vyhlásenie o tom, či žiadateľ v minulosti prijal, alebo neprijal žiadny iný príspevok, ktoré nemôže byť staršie ako 1 mesiac,
 • tlačivo, podľa toho či ste prijali, alebo neprijali pomoc,
 • kópia dokladu potvrdzujúceho posledné ukončené vzdelanie.
 1. Absolvovanie testu (úspešne),
 2. Prezentovanie svojho podnikateľského zámeru pred komisiou
 3. Predloženie nasledujúcich dokumentov:
 • kópia písomnej zmluvy o založení podnikateľského účtu, alebo iného dokladu o založení, či vedení účtu
 • doklady k miestu podnikania
 • kópiu živnostenského oprávnenia,
 1. Podpísanie Dohody o poskytnutí príspevku na samostatne zárobkovú činnosť,
 2. Predloženie žiadosti o úhrade poplatku.

Pokiaľ vykonáte všetky tieto kroky, na svoj bankový účet získate 60 % sumy zo schváleného príspevku. Zvyšok vám úrad vyplatí po prvom roku.

Aká výška sa dá získať

Výška príspevku je na rok 2017 podľa jednotlivých krajov nasledovná:

Miesto, v ktorom sa podnikanie prevádzkujeMaximálna výška príspevku (dotácie) na podnikanie v roku 2017Miesto, v ktorom sa podnikanie prevádzkuje
Bratislavský kraj2 994,62 EURBratislavský kraj
Iný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 9,60 %3 593,55 EURIný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 9,60 %
Iný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 9,60 %4 791,40 EURIný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 9,60 %