Práca na živnostenský list je veľmi obľúbená, pretože má v porovnaní s klasickým zamestnaneckým pomerom určité výhody. Je však legálna?

Na zodpovedanie tejto otázky je dôležité pochopiť rozdiel medzi závislou a nezávislou prácou. Za závislú prácu je podľa zákonníka práce považovaná práca, pri ktorej:

  1. existuje vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
  2. zamestnanec prácu vykonáva osobne, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene,
  3. zamestnanec prácu vykonáva v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Ak práca spĺňa charakteristiku závislej práce, nie je ju možné vykonávať inak ako v klasickom pracovnom pomere. Taktiež musí byť podložená pracovnou zmluvou. Ak prácu, ktorá spĺňa charakteristiky závislej práce, človek vykonáva inak ako v pracovnom pomere, ide o nelegálnu prácu, ktorá je v rozpore so zákonníkom práce.

Aké pokuty hrozia zamestnancovi a zamestnávateľovi za nelegálnu prácu?

Dodržiavanie predpisov zákonníka práce preverujú hneď viaceré inštitúcie, a to konkrétne Inšpektorát práce; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Za nelegálnu prácu hrozia nasledujúce sankcie:

  • Zamestnancovi hrozí pokuta až do výšky 331 eur. Vykonávanie nelegálnej práce je považované za priestupok.
  • Zamestnávateľ môže dostať za nelegálne zamestnávanie pokutu vo výške od 2 000 do 200 000 eur, pričom minimálna pokuta je pri nelegálnom zamestnávaní 2 alebo viacerých osôb súčasne zvýšená na 5 000 eur.

Je možné, že nelegálnemu zamestnancovi pokuta udelená nebude, avšak zamestnávateľovi je inšpektorát práce po odhalení nelegálnej práce vyššie uvedenú pokutu povinný udeliť.

Prečo je možnosť práce na živnosť lákavá?

Príčina popularity tohto spôsobu platby za vykonanú prácu je veľmi jednoduchá. Pre zamestnávateľa je to spravidla lacnejšie. Pri klasickom pracovnom pomere je totiž veľký rozdiel medzi tým, čo zamestnávateľ zaplatí a tým, čo zamestnanec reálne dostane, pretože je suma znížená o odvody a preddavky na dane.

Pri práci na živnostenský list je suma, ktorú zamestnávateľ zaplatí, zhodná so sumou, ktorú živnostník reálne dostane. Samozrejme, živnostník musí sám zaplatiť svoje odvody a svoju daň z príjmu, keďže vystupuje ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Zároveň je práca na živnostenský list spravidla administratívne jednoduchšia ako práca na pracovný pomer. Stačí, aby živnostník vystavil faktúru za svoje služby a nechal si ju preplatiť. Naopak, pri klasickom pracovnom pomere, je potrebné riešiť omnoho viac administratívnych záležitostí.