Vyrábate produkty a podnikáte? Ako výrobca by ste teda mali vedieť, že je potrebné vykonať analýzu a zabezpečiť, aby všetky výrobky boli v súlade s určitými pravidlami a to ešte predtým, ako budú uvedené na trh EÚ. Tento postup sa nazýva posudzovanie zhody a je nutné ho vykonať počas fázy návrhu a aj počas výroby produktu.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete dôležité informácie o vyhlásení o zhode pri výrobe výrobku, ako aj to, ako preukázať zhodu výrobku s pravidlami EÚ.

Posudzovanie zhody

Preukázanie zhody výrobku s pravidlami EÚ

Ešte predtým, ako sa rozhodnete začať s uvedeným výrobkom obchodovať v rámci EÚ, je potrebné si zistiť a overiť, či sa na váš výrobok vzťahujú určite pravidlá EÚ. Ak áno, v tom prípade musíte zaistiť jeho súlad s uvedenými pravidlami. Ak v danej oblasti okrem toho existujú aj harmonizované normy, môže vám to pomôcť preukázať súlad daného výrobku s pravidlami EÚ.

Harmonizované normy sa používajú v prípade, keď je potrebné dokázať, že vaše výrobky alebo služby spĺňajú technické požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ. Používanie harmonizovaných noriem je vo väčšine prípadov dobrovoľné riešenie.

Ak sa rozhodnete neriadiť sa pri posudzovaní zhody harmonizovanými normami, môžete preukázať súlad výrobku odkazom na technické špecifikácie. V takom prípade však treba v technickej dokumentácii poskytnúť omnoho viac údajov o tom, akým spôsobom vaše výrobky spĺňajú právne požiadavky.

Pri podnikaní môže byť pre vás vhodný aj CE certifikát.

CE certifikát

Označenie CE je potvrdenie výrobcu produktu o tom, že produkt spĺňa nariadenia a predpisy Európskej únie. Tieto produkty sa tak môžu voľne predávať na európskom trhu. Tým, že výrobca na svoj produkt pripojí označenie CE, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na toto označenie.

Označenie CE nemusia mať všetky výrobky a vyžaduje sa len na isté kategórie výrobkov, ktoré špecifikujú smernice o používaní tohto certifikátu. Označenie CE je povinné pre výrobky ako napríklad zdravotnícke pomôcky, lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb, zariadenia spojené so spotrebou energie, výbušniny a pyrotechnika, výťahy, stavebné výrobky a stroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, hračky, zariadenia obsahujúce nebezpečné látky a iné.

Označenie CE nemusia mať kozmetické výrobky ani potraviny.

Tip: Návod ako získať CE certifikát.

Posudzovanie zhody výrobkov

Posudzovanie zhody výrobkov

V niektorých prípadoch môžete ako výrobca vykonať vlastné posúdenie zhody vášho výrobku, inak treba o pomoc požiadať organizáciu posudzovania zhody, tzv. notifikovaný orgán. Notifikované orgány sú organizácie, ktoré sú určené na účely posudzovania zhody určitých výrobkov pred ich uvedením na trh.

O tom, či musíte posúdenie zhody vykonať za pomoci organizácie, je potrebné preštudovať si príslušné právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na vaše výrobky.

Vlastné posúdenie zhody

Ak váš výrobok nemusí byť overený nezávislým orgánom, posúdenie jeho zhody si urobíte vy sami. K tomu je potrebné odhadnúť a zdokumentovať možné riziká pri používaní vášho výrobku. Technická dokumentácia by mala zahŕňať všetky doklady, ktoré dokazujú, že váš výrobok spĺňa technické požiadavky.

Technická dokumentácia

V technickej dokumentácii sú zahrnuté informácie o návrhu, výrobe a používaní výrobku a musí obsahovať všetky údaje potrebné na preukázanie zhody výrobku s uplatniteľnými požiadavkami. Táto dokumentácia vám bude nápomocná aj vtedy, aby mohol byť výrobok označený označením CE.

Zostavenie technickej dokumentácie

Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • vaše meno a adresu
 • popis a identifikáciu výrobku (sériové číslo)
 • názov a adresu podnikov, ktoré sa podieľali na návrhu a výrobe
 • názov a adresu notifikovaných orgánov, ktoré sa podieľali na posúdení zhody výrobku
 • popis postupu posudzovania zhody
 • EÚ vyhlásenie o zhode
 • označenie a návod na použitie
 • spis predpisov, ktoré výrobok spĺňa
 • uvedenie technických noriem, ktoré výrobok spĺňa
 • zoznam častí a výsledky skúšky

Čo je EÚ vyhlásenie o zhode?

Čo je EÚ vyhlásenie o zhode?

Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorý musíte vy, ako podnikateľ alebo výrobca podpísať a vyhlásiť tak, že vaše výrobky spĺňajú požiadavky EÚ. Podpisom tohto vyhlásenia preberáte zodpovednosť za súlad vášho výrobku s platnými právnymi predpismi EÚ. Tento dokument je povinný.

Vyhlásenie o zhode si musíte vypracovať vy ako výrobca a musí obsahovať nasledovné informácie:

 • vaše meno a vašu úplnú obchodnú adresu alebo meno a úplnú obchodnú adresu vášho splnomocneného zástupcu
 • sériové číslo, model alebo označenie typu výrobku
 • vyhlásenie o prevzatí plnej zodpovednosti
 • spôsob identifikácie výrobku, napríklad obrázok
 • údaje o notifikovanom orgáne, ktorý vykonal postup posudzovania zhody
 • právne predpisy, ktoré výrobok spĺňa a prostriedky použité na preukázanie súladu
 • vaše meno, podpis a dátum vystavenia vyhlásenia

Vyhlásenie o zhode je potrebné preložiť do jazykov krajín, v ktorých sa bude váš výrobok predávať.

Požiadavky na výrobky

Normy a technické špecifikácie sú platné pre celú EÚ a stanovené pre mnohé kategórie výrobkov. Predtým, ako začnete s produktami voľne v EÚ obchodovať, je treba zabezpečiť, aby boli v súlade so všetkými príslušnými pravidlami EÚ.

Požiadavky sa môžu vzťahovať na celkový výrobok (horľavosť, elektrické vlastnosti či hygiena), výrobný proces alebo parametre výrobku.

Inšpirácia: Tipy, ako začať s podnikaním a vlastným biznisom.

Požiadavky na ekodizajn

Jednou z požiadaviek na výrobok, o ktorých väčšina výrobcov nevie, je ekodizajn. Niektoré výrobky musia zodpovedať minimálnym požiadavkám týkajúcim sa energetickej účinnosti. Takéto požiadavky sa označujú ako “požiadavky na ekodizajn” a ich cieľom je znížiť negatívny vplyv produktu na životné prostredie.

Požiadavky a predpisy sa v súčasnosti vzťahujú na výrobky, ktoré využívajú energiu ako napríklad počítače, domáce spotrebiče, svietidlá, vykurovacie a chladiace zariadenia a ďalšie.

Dúfame, že sme vám v tomto článku objasnili, čo všetko je potrebné pri obchodovaní na európskom trhu. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na špecializované asistenčné služby príslušných orgánov.

 

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk