Fyzické aj právnické osoby majú možnosť požiadať o odklad povinnosti podania daňového priznania, a to teoreticky až o 6 kalendárnych mesiacov. V mnohých prípadoch je táto možnosť pre daňovníka výhodná, avšak existujú aj prípady, v ktorých sa to neoplatí. Potrebné informácie na jej zváženie nájdete v tomto článku.

Oznámenie alebo žiadosť?

Vo väčšine prípadov stačí, keď odklad daňového priznania vášmu správcovi dane iba oznámite. V prípade daňovníka v konkurze alebo likvidácii, respektíve v prípade dediča za zomrelého daňovníka, je však nutné o odklad lehoty na podanie daňového priznania požiadať a počkať na schválenie vašej žiadosti.

V prípade, že pôjde o oznámenie, stačí, aby ste ho vykonali do konca pôvodnej lehoty na podanie daňového priznania, teda väčšinou do 31. marca (v prípade právnických osôb s hospodárskym rokom môže ísť o iný dátum). Ak však budete podávať žiadosť, musíte tak urobiť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Lehotu si môžete predĺžiť o 3 mesiace či až o 6 mesiacov

Maximálne predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je:

  • 3 kalendárne mesiace v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí,
  • 6 kalendárnych mesiacov v prípade daňovníka, ktorý poberal zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Dôležité je dodať, že, keď oznámite odklad lehoty podania daňového priznania o viac ako 3 mesiace, tak musíte v daňovom priznaní mať uvedené nejaké príjmy zo zahraničia. Ak to tak nebude, hrozí vám pokuta.

Čo musí oznámenie o odklade obsahovať

Na oznámenie o predĺžený lehoty na podanie daňového priznania neexistuje žiadna predpísaná forma. Toto oznámenie však musí obsahovať:

  • identifikáciu daňovníka (meno, priezvisko a adresu pobytu pri fyzickej osobe, respektíve obchodné meno a sídlo pri právnickej osobe, IČO a DIČ),
  • informáciu o tom, či sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov zo zahraničia,
  • novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorá spĺňa stanovené obmedzenie 3 alebo 6 kalendárnych mesiacov,
  • vlastnoručný podpis daňovníka.

Takéto oznámenie môžete spísať sami, alebo môžete použiť viaceré vzory oznámenia dostupné na internete. Dôležité je hlavne to, aby v oznámení boli všetky potrebné informácie.

Komu sa oplatí predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Odklad podania daňového priznania môže byť výhodný hneď v niekoľkých prípadoch:

  • Keď podnikateľ nemá dostatočné prostriedky na zaplatenie dane, respektíve chce dostupné prostriedky zatiaľ využiť iným spôsobom.
  • Keď podnikateľ nestíha podať daňové priznanie v riadnej lehote.
  • Keď podnikateľ nemá podklady, ktoré potrebuje na vyhotovenie daňového priznania. Táto možnosť je častá hlavne pri obchodovaní so zahraničnými subjektami.
  • Keď chce podnikateľ odložiť platbu zdravotných a sociálnych odvodov, prípadne platbu preddavkov na dane.

Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania je nevýhodná hlavne pre fyzické osoby (podnikateľov), ktorým klesli príjmy a spoločne s nimi sa budú znižovať aj sociálne odvody. Tí by museli kvôli odloženiu podania daňového priznania dlhšie platiť odvody v súčasnej výške, ktorá je vyššia, ako tá, ktorú budú platiť po prepočítaní podľa podávaného daňového priznania.