Ak sa chystáte na nejaký čas prestať vykonávať vašu podnikateľskú činnosť, môžete využiť možnosť pozastavenia vašej živnosti. Hlavnou výhodou tejto možnosti je to, že počas pozastavenia živnosti nebudete za určitých podmienok platiť zdravotné a sociálne odvody. Pozastavenie živnosti však nie je vždy možné a taktiež nie je v každom prípade výhodné.

Za pozastavenie živnosti zaplatíte poplatok vo výške 4 eurá, respektíve iba 2 eurá v prípade, že žiadosť podáte elektronicky. Na elektronické podanie však budete potrebovať občiansky preukaz s bezpečnostným kódom a technické vybavenie na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu.

Minimálna doba pozastavenia živnosti je 6 mesiacov a maximálna 3 roky

Vašu živnosť môžete pozastaviť na dobu od 6 mesiacov do 3 rokov. Jej pozastavenie na kratšiu alebo dlhšiu dobu nie je možné. Pozastavenie činnosti je často výhodné pre sezónnych podnikateľov, ktorí majú tzv. „suché“ obdobia trvajúce aspoň pol roka.

Počas doby pozastavenia živnosti nemôžete podnikať, takže by ste s istotou mali vedieť, že nebudete mať žiadne zákazky.

Neplatenie odvodov má svoje podmienky

Ak ste živnostník a chcete pozastaviť živnosť kvôli tomu, aby ste neplatili sociálne a zdravotné odvody, dajte si pozor. Na to, aby sa na vás táto výhoda vzťahovala, musíte pozastaviť všetky vaše živnosti a nemôžete zároveň podnikať inak, ako na základe živnostenského oprávnenia.

Po pozastavení živnosti musíte kontaktovať sociálnu a zdravotnú poisťovňu a túto skutočnosť im oznámiť. Je možné, že niektorú z týchto povinností za vás vybaví jednotné kontaktné miesto vášho okresného úradu, na ktorom vašu živnosť pozastavíte. Určite sa spýtajte, aby ste na niečo nezabudli a aby ste niekam nechodili, keď to nie je potrebné.

Povinnosti voči daňovému úradu

Ak pozastavíte všetky vaše živnosti, musíte zrušiť registráciu na daňovom úrade a vrátiť kartičku s vašim DIČ. Podobné povinnosti sa vás týkajú aj v súvislosti s IČ DPH, ak ste platcami DPH alebo ste aspoň pre DPH registrovaní podľa paragrafu 7 alebo 7a.

Ak budete mať živnosť pozastavenú na celé zdaňovacie obdobie, teda celý kalendárny rok, nebudete za tento rok musieť podávať daňové priznanie.

Pred zrušením živnosti sa najprv informujte

Ak zvažujete pozastavenie živnosti, určite sa najprv informujte o tom, ktoré práva a povinnosti sa týkajú vášho konkrétneho prípadu. Taktiež si premyslite, či skutočne nebude aspoň po dobu 6 mesiacov podnikať. Pozastavenie živnosti je často výhodnou možnosťou, no nie je to tak vždy.

Zákony sú komplikované a v tomto článku sme iba zhrnuli dostupné informácie, ktoré vám pomôžu túto možnosť zvážiť. Pred vykonaním rozhodnutia preverte váš konkrétny prípad, aby ste predišli možným komplikáciám či nedorozumeniam.